Regulamin ICV POLSKA

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W MIĘDZYNARODOWYM STOWARZYSZENIU CONTROLLERÓW –
INTERNATIONALER CONTROLLER VEREIN (ICV POLSKA)

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady członkostwa oraz tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia „Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów – Internationaler Controller Verein (ICV POLSKA)”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów – Internationaler Controller Verein (ICV POLSKA)”

2.2. składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską,

2.3. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów – Internationaler Controller Verein (ICV POLSKA).

 1. Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce i partnerem Stowarzyszenia.
 2. Przesłanie formularza członkowskiego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2

 1. Formularze zgłoszeniowe można otrzymać po zgłoszeniu prośby drogą telefoniczną pod nr 61 852 33 53 lub drogą elektroniczną na adres icv@akademiacontrollingu.pl
 2. Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy odesłać faksem pod nr (61) 666 03 63 lub e-mail’em na adres icv@akademiacontrollingu.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy (członkostwo indywidualne – załącznik 1, członkostwo firmowe – załącznik 2 do niniejszego regulaminu) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dokonać wpłaty na konto Akademii Controllingu Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

§3

 1. W Stowarzyszeniu wyróżnia się dwa rodzaje członkostwa: członkostwo indywidualne oraz członkostwo firmowe.

1.1. Członkostwo indywidualne umożliwia aktywny udział jednej osoby w działalności Stowarzyszeniu, dostęp do bazy wiedzy oraz artykułów merytorycznych ICV poprzez media drukowane oraz cyfrowe, specjalne rabaty na odpłatne wydarzenia ICV (Kongres Controller Intelligence Adventure, Spotkania Grup Roboczych ICV POLSKA, itp.)
i materiały ICV, specjalne rabaty na usługi szkoleniowe Akademii Controllingu Sp. z o.o. (15% na udział
w szkoleniach otwartych), rabaty na usługi partnerów Stowarzyszenia.

1.2. Członkostwo firmowe umożliwia aktywny udział maksymalnie czterech osób z firmy w działalności Stowarzyszenia, dostęp do bazy wiedzy oraz artykułów merytorycznych ICV poprzez media drukowane oraz cyfrowe, specjalne rabaty na odpłatne wydarzenia ICV (Kongres Controller Intelligence Adventure, Spotkania Grup Roboczych ICV POLSKA, itp.) i materiały ICV, specjalne rabaty na usługi szkoleniowe Akademii Controllingu Sp.
z o.o. (15% na udział w szkoleniach otwartych), rabaty na usługi partnerów Stowarzyszenia.

§4

 1. Do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia należy regularne opłacania składek.
 2. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Akademia Controllingu Sp. z o.o. z siedzibą
  w Poznaniu (61-896) przy ulicy Towarowej 35, lokal 403A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 252838, kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 złotych, NIP: 7781434368, REGON: 300271132.
 3. Roczna składka członkowska wynosi:

3.1. 87,50€ netto za członkostwo indywidualne.

3.2. 437,50€ netto za członkostwo firmowe.

 1. Składki naliczane są w następujący sposób:

4.1. przy zapisie w I połowie roku, opłata dotyczy składki za cały bieżący rok kalendarzowy.

4.2. przy zapisie w II połowie roku, opłata dotyczy składki za połowę bieżącego roku kalendarzowego oraz za cały kolejny rok kalendarzowy.

 1. Składka członkowska opłacana jest w PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia otrzymania formularza zgłoszeniowego (dla nowych Członków ICV) lub z dnia wystawienia faktury (dla dotychczasowych Członków ICV).
 2. Do składki członkowskiej doliczony zostanie 23% VAT.
 3. Za każdy kolejny rok członkostwa w Stowarzyszeniu składkę należy uiścić w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.
 4. W tytule przelewu należy podać:

8.1. W przypadku członkostwa indywidualnego – imię i nazwisko Członka z dopiskiem CZŁONKOSTWO INDYWIDUALNE ICV.

8.2. W przypadku członkostwa firmowego – nazwę firmy ubiegającej się o członkostwo z dopiskiem CZŁONKOSTWO FIRMOWE ICV.

§5

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają dostęp do bazy wiedzy dostępnej na stronie www.icv.pl.
 2. Po opłaceniu składki Członkowie zyskują nr członkowski służący do zalogowania do powyższej bazy wiedzy.
 3. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują specjalne rabaty na odpłatne wydarzenia ICV i materiały ICV, specjalne rabaty na usługi szkoleniowe Akademii Controllingu Sp. z o.o. (15% na udział w szkoleniach otwartych), rabaty na usługi partnerów Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Stowarzyszenia promują Stowarzyszenie poprzez media społecznościowe.
 2. Stowarzyszenie ma obowiązek rzetelnie informować swoich Członków o korzyściach wynikających
  z członkostwa.
 3. Wszelkie informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia przesyłane będą drogą elektroniczną oraz umieszczane na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.icv.pl, www.icvpolska.pl, www.akademiacontrollingu.pl).

 1. Aby zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu należy przesłać wypełniony wniosek o rezygnację – załącznik 3 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku rezygnacji z członkostwa wpłacone składki nie zostaną zwrócone.

§8

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Zarządzający, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2018
 3. Regulamin zostaje podany do wiadomości i akceptacji jego warunków wszystkim członkom Stowarzyszenia.