Przeczytaj relację z XVI Kongresu ICV POLSKA

#ICV2022 (1) Przyszłe trendy w finansach i controllingu

Controlling Intelligence Adventure (CIA 2022) – XVI Kongres ICV POLSKA Future Trends in Finance and Controlling – Agility, Sustainability, Digitization rozpoczął się 10 października 2022 r. Wydarzenie zorganizowane było w formie hybrydowej – uczestnicy mieli możliwość udziału na miejscu w Poznaniu w Hotelu Andersia lub on-line. Oficjalnego otwarcia kongresu dokonali dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA oraz Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań. Powitali wszystkich uczestników wydarzenia, a następnie zaprezentowali prelegentów Kongresu, jego organizatorów i partnerów merytorycznych. W dalszej kolejności przedstawiona została tematyka podejmowana na XVI Kongresie ICV POLSKA. Prowadzący zapowiedzieli też najnowszą publikację pod patronatem IGC, Controlling & Agility. Fundamenty, metody, praktyczne przykłady i rekomendacje dla finansów przyszłości, przygotowywaną przez Wydawnictwo Akademii Controllingu.

Jako pierwsi na Kongresie głos zabrali dr Tomasz M. Zieliński oraz Małgorzata Podskarbi, którzy wygłosili prelekcję o tytule: Future Trends in Finance and Controlling – Agility, Sustainability, Digitization.

Punktem wyjścia dla wystąpienia były trudności, z jakimi mierzą się obecnie firmy, spowodowane pandemią, wojną w Ukrainie i kryzysem gospodarczym. Ponadto zauważono, że jedyne, co jest obecnie pewne we współczesnym świecie, to – paradoksalnie – jego nieustanna zmienność. Funkcjonujemy w świecie określanym akronimem VUCA, który opisuje jego charakterystyczne cechy:

 • V = zmienność (ang. volatility),
 • U = niepewność (ang. uncertainty),
 • C = złożoność (ang. complexity),
 • A = niejednoznaczność (ang. ambiguity).

Na jakie trendy warto postawić, by jako firma skutecznie się rozwijać w zmiennych okolicznościach? Potrzebny jest zrównoważony rozwój (sustainability) uwzględniający potrzeby przyszłych pokoleń, metody wykorzystujące zwinność (agility) w finansach i controllingu. Warto trzymać rękę na pulsie w zakresie możliwości, jakie dają nowe trendy, jak serwicyzacja (servitization) czy digitalizacja (digitization), by w pełni móc wykorzystać stwarzane przez nie możliwości. Tytułem podsumowania prelegenci podkreślili, że istotą funkcjonowania są coraz bardziej złożone procesy zakupowe. Wsparcie controllerów w ich optymalizacji stanowić będzie najlepszą strategię na redukcję kosztów.

#ICV2022 (2) Sustainability Goes Finance: New Perspectives for the CFO Agenda

Następnie Keynote Speech wygłosiła dr Rita Niedermayr, m.in. członkini International Group of Controlling oraz Dyrektor Zarządzająca Controller Institut Austria. Podczas prelekcji zatytułowanej Sustainability goes Finance: New Perspectives for the CFO Agenda poruszyła temat zrównoważonego rozwoju w branży finansowej, który jest dziś jednym z dominujących wątków procesu zarządzania nie tylko w dużych korporacjach, ale również w mniejszych przedsiębiorstwach, który powinien zostać zrozumiany na nowo przez każdego – zarówno globalnego, jak i lokalnego przedsiębiorcę.

Na przykładzie swojej aktywności w firmie Ernst & Young prelegentka przedstawiła zwięźle kluczowe strategie, które w najbliższej przyszłości będą musiały znaleźć rację bytu w codziennej praktyce controllerów, z uwagi na obecną sytuację geopolityczną w Europie oraz fakt obligacji państw członkowskich UE do realizacji postulatów klimatycznych do 2050 r. Podkreśliła, iż wszystko, co jest związane ze zrównoważonym rozwojem, również w dziedzinie finansów musi przełożyć się na praktyczne działania departamentów controllingowych w całej Europie. Przykład międzynarodowego koncernu Ernst & Young udowadnia, że wiele rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest jak najbardziej możliwych do wdrożenia w branży.

Dr Niedermayr opisała najważniejsze strategie i propozycje zmian obecne i stopniowo wdrażane w codziennej pracy Dyrektorów Finansowych i Controllerów w Koncernie Ernst & Young – nakreślona ramowo została również legislacja unijna dotycząca zrównoważonego rozwoju jako podstawa działań w tym zakresie. W dalszej kolejności dr Niedermayr poruszyła kwestię standardu ESG w zarządzaniu przedsiębiorstwem – standardu opierającego się na środowiskowym, społecznym oraz rządowym rozumieniu ryzyka w biznesie. W nawiązaniu do unijnej Dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju prelegentka zwięźle zobrazowała kwestię zrównoważonego rozwoju w finansach, stawiając na pierwszym miejscu potrzebę standaryzacji raportowania, w oparciu przede wszystkim o wymienioną wyżej unijną Dyrektywę. Dokument ten wyraźnie podwyższa standardy samego procesu raportowania, który w Koncernie Ernst & Young przybrał skondensowaną formę, łącznie ze zmianą procedur dotyczących ujawniania informacji poufnych.

Prelegentka rozwinęła też kwestię ogólnego stanu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w finansach w Europie, a wśród obecnych przeprowadziła krótką interaktywną ankietę na ten temat. Podkreśliła, że ważniejsze od chęci oddolnej są działania odgórne na poziomie legislacji i szeroko rozumianego ustawodawstwa, a sam poziom wiedzy specjalistów z branży finansów i controllingu pozostaje obecnie na relatywnie niskim poziomie w całej Europie.

#ICV2022 (3) Agile in Finance & Controlling – getting started

Kolejnym wystąpieniem pierwszego dnia był Keynote Speech Marie Luise Lehmann, Senior Manager Finance & Performance w Deloitte Consulting. Prelegentka zapoznała wszystkich z tematem Agile in Finance & Controlling – getting started. Marie Luise Lehmann pracuje w 24-osobowym zespole, gdzie wprowadza liczne rozwiązania związane ze zwinnością. Oczekiwania managerów w stosunku do controllerów finansowych pozostają te same, wymagają prognoz, raportów, myślenia o nowych środkach i inwestycjach. W obecnych czasach trudno jest jednak analizować i prognozować, nie ma już tych samych wzorców przyczynowo-skutkowych, wiele aspektów jest nieprzewidywalnych, i dlatego należy wdrożyć strategie Agile.

Na zwinność w finansach składają się 3 główne aspekty:

 • skupienie się na kliencie,
 • dzielenie się doświadczeniem między pracownikami
 • elastyczność procesów, modeli sterowania.

Zwinność to bardziej odpowiednia strategia. Chodzi w niej o akceptację tego, że wszystko jest niepewne, w związku z czym zmieniać muszą się także ludzie, a nie tylko technologie i procesy. Trzeba poddawać analizie to, jakie można podjąć działania, by zredukować ryzyko porażki, i zgodnie ze słowami Jeffa Sutherlanda zastanowić się „Jak wykonać podwójną robotę w połowie czasu”. Prelegentka nawiązała do Manifestu Agile, który nazwała 10 przykazaniami zwinności. Przedstawiła, na czym należy się skupić, wprowadzając działania zgodne z Manifestem. Na pytanie prowadzącej kongres Małgorzaty Podskarbi, ile czasu zajmuje taka transformacja, prelegenta podsumowała, że strategia Agile nigdy się nie kończy, co świetnie obrazuje cytat z Darwina, według którego „przetrwa nie najsilniejszy, tylko ten, który potraf się dostosować”.

#ICV2022 (4) Nowoczesne procesy zakupowe i controlling zakupów

Po przerwie kawowej wróciliśmy na salę główną, by wysłuchać prelekcji Małgorzaty Podskarbi, zatytułowanej Nowoczesne procesy zakupowe oraz controlling zakupów. Prelegentka wyszła od stwierdzenia, że zakupy w wielu organizacjach odgrywają kluczową rolę, ale konieczne jest w tym zakresie poszukiwanie oszczędności, m.in. z uwagi na szalejąca inflację, coraz droższe surowce i zmienność współczesnego świata (VUCA). Czego w tych okolicznościach oczekuje się od działu controllingu? Przede wszystkim rozumienia świata biznesu i chęci współpracy z innymi działami, gdyż taka strategia może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.

W swoim wystąpieniu prelegentka omawiała współpracę menedżera zakupów i controllera oraz kompetencje, dzięki którym controller może zostać partnerem biznesowym kadry menedżerskiej (znajomość biznesu, kompetencje behawioralne, umiejętności komunikacyjne, niezłomność i twardy kręgosłup). Przywołany został Controlling Process Model 2.0, zgodnie z którym istotny w controllingu zakupów jest aktywny udział controllera i wyznaczanie KPI’s.

Małgorzata Podskarbi omówiła też trendy w nowoczesnych procesach zakupowych: skuteczne strategie w zarządzaniu dostawcami, konieczność standaryzacji procesów zakupowych i ich adaptacji do bieżących potrzeb, generowanie oszczędności w ramach działań organizacyjnych, integrację różnych funkcji zakupów, sięganie po rozwiązania IT w dziale zakupów (digitalizacja).

Do jakich rozwiązań w ramach nowoczesnych trendów zakupowych może zainspirować controller? Prelegentka szczegółowo omówiła 3, z których wszystkie mają też wymiar oszczędnościowy:

 • Platformy zakupowe
 • Zakupy online
 • Zakupy centralne

Platformy skracają czas wyszukiwania produktów i oszczędzają też zasoby ludzkie. Obniżają koszty, zwiększają przejrzystość, dają wsparcie analityczne. Zapewniają controllerom uzyskanie większej kontroli nad procesami zakupowymi. Zakupy online, z wykorzystaniem aukcji (prelegentka rekomendowała holenderską) szczególnie przydają się w sytuacji braku monopolisty, do zakupu produktów mających największy potencjał konkurencyjny. Jeśli chodzi o zakupy centralne, to dają duże oszczędności kosztów w firmie i poza nią. Inne osiągane korzyści to możliwość negocjacji oraz standaryzacja, co sprawdza się zwłaszcza w zakupie usług IT czy surowców.

Swoje wystąpienie prelegentka podsumowała następująco: By zakupy były dobrze przemyślane, potrzebne jest partnerstwo biznesowe między managarem a controllerem. A także pokora i otwartość na zmianę.

#ICV2022 (5) Dyskusja i wymiana doświadczeń: Kierunki i wyzwania aktualnego stanu gospodarczego oraz modele biznesowe przyszłości

Kolejny punkt programu to panel dyskusyjny na temat kierunków i wyzwań aktualnego stanu gospodarczego i modeli biznesowych przyszłości. Panel moderował dr Tomasz M. Zieliński, a udział w dyskusji wzięli:

 • prof. UMK, dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,
 • Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, Chief Financial Officer (CFO) w Żabka Polska,
 • dr Konrad Marchlewski, CFO, Członek Zarządu w Grupie Krotoski,
 • Wojciech Wieronski, CFO w branży handlowej (FMCG, Farmacja, Elektronika).

Paneliści wspólnie szukali odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jaki sposób zarządzać finansami wobec inflacji i bieżącej sytuacji geopolitycznej?
 • Czy zrównoważony rozwój to aktualnie „must have” czy tylko moda?
 • W jakich obszarach finansów pomocna będzie metodyka Agile (Zwinność)?
 • Jakie modele biznesowe to biznes przyszłości?
 • Jakie są sprawdzone praktyki w finansach i controllingu?

#ICV2022 (6) Sesje tematyczne: Digital Future and New Reality, Digital Finance and Controlling, Business Intelligence and Predictive Planning in controlling

Po przerwie lunchowej sala główna została podzielona na trzy mniejsze sale. W każdej z nich odbyły się multimedialne sesje tematyczne z udziałem partnerów Kongresu.

W ramach dwujęzycznej Sesji A: Digital Future and New Reality wystąpili:

 • Alain Mulder, Managing Director Europe Operations, IMA® (Institute of Management Accountants) z prelekcją zatytułowaną Current Global Economic Conditions & How Finance Should React;
 • Artur Kutkiewicz, Oracle Applications Consulting, ECE Regional Director, oraz Sulthan Mohideen, IT Director, Kamal Osman Jmjoom, z prelekcją o tytule Zintegrowane planowanie jako podstawa współpracy i sukcesu firm.

Podczas Sesji B: Digital Finance and Controlling zaprezentowali się:

 • Natalia Pawlak, Business Development Manager, Cogit, wraz z Marcinem Bieleckim, Dyrektorem Sprzedaży Oprogramowania, IBM, którzy w swoim wystąpieniu odpowiedzieli na pytanie Jak szybko i efektywnie zaimplementować raportowanie ESG – czym jest wymóg raportowania ESG w Polsce i Unii Europejskiej?
 • Mariusz Sumiński, Dyrektor Zarządzający we FlexiSolutions sp. z o.o. sp.k., wraz z Piotrem Serbińskim, Dyrektorem Finansowym w CB S.A., których wystąpienie nosiło tytuł Budowa nowoczesnego controllingu – case study z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting w CB S.A.

W trakcie Sesji C: Business Intelligence and Predictive Planning in controlling uczestnicy wysłuchali następujących partnerów:

 • Witolda Kilijańskiego, Chief Executive Officer (CEO ) w NewDataLabs, który z Bartłomiejem Martyką, Project Manager OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o. wystąpił z prezentacją zatytułowaną Jak technologia Business Intelligence może zmienić funkcjonowanie firmy logistycznej? Co przyniosło wdrożenie Tableau w Omega Pilzno?
 • Macieja Majera, Practice Manager w Cubewise Polska Sp. z o.o., który wystąpił z prelekcją o tytule Szybsze i dokładniejsze prognozy dzięki planowaniu predykcyjnemu.

 #ICV2022 (7) Controlling of Servitization – only new KPIs or do we have to think and act differently?

Ostatni Keynote Speech podczas pierwszego dnia XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) wygłosił Stefan Tobias, Partner w Horváth & Partners GmbH. Finałowe tego dnia wystąpienie zatytułowane Controlling of Servitization – only new KPIs or do we have to think and act differently? dotyczyło serwicyzacji w controllingu.

Prelegent po krótkim wprowadzeniu do tematu przedstawił 4 kroki wprowadzenia serwicyzacji, przy czym podkreślił, że przed podjęciem działań należy zastanowić się, na jakim etapie jest firma, czy jakieś kroki już wykonała. Prelegent zaprezentował szereg przykładów wprowadzenia usługi w takich firmach jak na przykład MAN, Rolls-Royce czy Xerox. Z punktu widzenia controllingu serwicyzacja jest niezwykle interesująca, jest też jednocześnie szansą i wyzwaniem. Typowy przykład serwicyzacji to model subskrypcyjny, gdzie nie ma przeniesienia własności, często klienta wiąże krótki okres wypowiedzenia, co z jego punktu widzenia jest korzystne, ale niekoniecznie okazuje się takim dla firmy, ponieważ występuje duża migracja klientów. Stefan Tobias podkreślał też konieczność ciągłego doskonalenia się, gdyż przy obecnym, ogromnym tempie zmian mamy dużo danych, ale wyzwaniem jest to, jak z nich prawidłowo korzystać. Prelekcja Stefana Tobiasa była niezwykle inspirująca i doskonale uzupełniała się zarówno z wystąpieniem Marie Luise Lehmann, jak i ściśle korelo­wała z głównymi tematami Kongresu.

Pierwszy dzień XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) zakończył się popołudniową integracją i networkingiem. Po obejrzeniu budzącego emocje pokazu barmańskiego, przy muzyce i lampce wina wymienialiśmy się doświadczeniami, komentowaliśmy inspirujące wystąpienia prelegentów oraz zdobywaliśmy nowe kontakty biznesowe.

#ICV2022 (8) Ciągła zasadność biznesowa projektów jako narzędzie zarządzania portfelowego w organizacjach

Drugi dzień XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) rozpoczęliśmy od porannej kawy i networkingu, po których z pierwszym wykładem wystąpił Remigiusz Kinas, Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji, Grupa NEUCA, z prelekcją zatytułowanąCiągła zasadność biznesowa projektów jako narzędzie zarządzania portfelowego w organizacjach.

Punktem wyjścia było stwierdzenie, że chociaż projekt w swojej definicji posiada ciągłe uzasadnienie biznesowe, to jednak procesy zarządzania korzyściami w projektach i portfelach projektowych nadal nie funkcjonują w sposób optymalny. Co może być tego przyczyną według prelegenta? To, że brakuje: systemowego zarządzania korzyściami projektu, jednolitego procesu podejmowania decyzji projektowych, jednolitego podejścia do definiowania celów projektów, rozliczeń celów projektów, współpracy biur projektów z controllerami czy też spójnych narzędzi definiowania kontroli budżetu/korzyści.

Prelegent rekomendował różne rozwiązania, m.in. dopasowanie procesów do środowiska oraz do organizacji, w której działają, czy wdrażanie niewielkich zmian małymi krokami. Zarządzanie korzyściami to proces długotrwały, który składa się z 3 etapów: identyfikacji korzyści, planowania realizacji korzyści, czyli zarządzania korzyściami, i wreszcie realizacji korzyści w działalności operacyjnej. Remigiusz Kinas w swoim wystąpieniu podkreślił też, jak bardzo istotna jest działalność po projekcie, by podsumować korzyści, i jak znacząca jest w tym rola dyrektora controllingu.

Podsumowaniem prelekcji jest 5 wniosków:

 • Współpraca biura projektów i controlingu jest krytycznym czynnikiem w powodzeniu realizacji procesu zarządzania korzyściami.
 • Zmiany trzeba zaczynać od małego kroku (podstawowa definicja korzyści).
 • W dalszej kolejności należy stopniowo doskonalić proces zarządzania korzyściami.
 • Konieczna jest edukacja z zakresu zarządzania projektami (w szczególności z definiowania korzyści).
 • Wdrażanie procesu zarządzania korzyściami to zadanie długoterminowe i ciągłe.

#ICV2022 (9) Wyzwania w transporcie kolejowym – Controlling jako inicjator zmian i optymalizacji

Z kolejna prelekcją w drugim dniu XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) wystąpił Paweł Kwiatkowski, Dyrektor Biura Kontrolingu i Analiz, LOTOS Kolej sp. z o.o. W prelekcji zatytułowanej Wyzwania w transporcie kolejowym - Controlling jako inicjator zmian i optymalizacji przybliżył nam temat wyzwań w transporcie kolejowym.

Swoją prelekcję rozpoczął przeglądem rynku w przewozach kolejowych, skupiając się na przewozach towarowych. Głębsza analiza rynku kolejowego ujaw­niła szereg problemów. Wieloletni brak inwestycji w infrastrukturę kolejową powoduje brak jej rozwoju, rynek notuje straty. Tegoroczny kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie dodatkowo nadwerężyły możliwości kolei, ujawniając szereg problemów. Przewóz przez Polskę wielu materiałów powoduje „zatkanie” portów, nie ma możliwości transportu wszystkiego. Powoduje to potrzebę wyboru, jakie towary mają być transportowane, czy przykładowo mają to być zboża czy węgiel. Dodatkowo wzrastające kilkukrotnie w ostatnim czasie ceny energii i prognozy na przyszły rok są wielkim wyzwaniem dla kolei. Prelegent wspomniał również o szeregu wymagań unijnych, które powinny być realizowane przez firmy, a które nierzadko są bardzo trudne do spełnienia. Kolejnym wyzwaniem jest także przejście na digitalizację procesów, wiele systemów było archaicznych, nie było możliwości pozyskiwania odpowiednich danych i usprawnienia procesów.

Na szczęście z punku widzenia controllingu proces ten ulega zmianie, m.in. dzięki wprowadzeniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz przejściu z controllingu raportowania do controllingu postrzeganego jako proces zarządczy. Obecnie przechodzi się z oczekiwania na dane do ich współtworzenia. Proces ten jest ciągle w toku, dając nadzieję na lepszą przyszłość kolei – przynajmniej z punktu widzenia controllingu.

#ICV2022 (10) – Wdrożenie Self – Service BI oraz standardów IBCS w Grupie Kapitałowej Profile VOX

Kolejną prelekcję: Wdrożenie Self – Service BI oraz standardów IBCS w Grupie Kapitałowej Profile VOX, wygłosił dr Tomasz M. Zieliński. Na przykładzie przedsiębiorstwa, w którym prelegent jest aktywny, mowa była o konsolidacji, przejrzystym układzie i jasnej oraz zrozumiałej dla odbiorcy prezentacji danych w procesie raportowania w pracy controllera finansowego.

Strategia prezentacji danych finansowych w raportach rocznych wdrożona przez Grupę Kapitałową VOX Profile jest oparta na międzynarodowej standaryzacji IBCS – tak jak podkreślił prelegent, również w kontekście wdrożenia wielokrotnie wspomnianych narzędzi PowerBI – każdy biznes można utożsamić ze swego rodzaju supermarketem, w przeciwieństwie do wielu profesji – mechaników, muzyków czy w końcu – architektów – na próżno szukać w biznesie jednej uniwersalnej recepty na sukces.

Prelegent skupił się na przedstawieniu słuchaczom tzw. Self-Service Power BI, które umożliwia zdalny dostęp do wszystkich danych w przedsiębiorstwie bez udziału specjalistów – informatyka czy finansisty. Rozwiązanie typu Self-Service niesie za sobą zarówno korzyści, jak i ryzyko – może z niego korzystać zarówno sekretarz, jak i manager firmy – jednak wielość funkcji i filtrów zawartych w narzędziu może skutecznie zgubić pracownika, dlatego ważne jest odpowiednie przeszkolenie oraz wskazanie funkcji powrotu do pierwotnych wersji arkusza.

Pokrótce omówione zostały standardy IBCS – nadrzędnym celem jest standaryzacja oraz ujednolicenie wizualizacji i prezentacji danych oraz zawarcie jak największej ilości zmiennych na wykresach w tabelach, oznakowaniu etykiet z danymi czy scenariuszy na wykresach. Następnie prelegent przekazał słuchaczom kilka dobrych praktyk przy projektowaniu i modelowaniu danych statystycznych oraz liczbowych (w zakresie m.in. oznaczania odchyleń budżetowych). Merytoryczny wykład zwieńczyło kilka pytań od słuchaczy.

#ICV2022 (11) Sesje tematyczne: Modern controlling, Digitization in Finance and Controlling

W drugim dniu XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) odbyły się kolejne sesje tematyczne. Wzięli w nich udział następujący przedstawiciele naszych partnerów.

W ramach Sesji D: Modern controlling wystąpił Paweł Musiał, Członek Zarządu w Controlling Systems Sp. z o.o., z prelekcją zatytułowaną Jak usprawnić narzędziową sferę controllingu, nie pozbywając się Excela? Poznaj TOP 10 funkcjonalności systemu EURECA oraz elastyczne opcje dostępu do narzędzia i know-how, które przekonały ponad 200 firm, setki controllerów i menedżerów w Polsce.

Natomiast w ramach Sesji E: Digitization in Finance and Controlling zaprezentował się Roman Banasik, CEO | Prezes Zarządu w Fincorex Sp. z o.o., z wystąpieniem o tytule Jak odpowiedzieć na szybko zmieniające się potrzeby raportowe na przykładzie rozwijającego się startupu? Wykorzystanie platformy Fincorex SaaS.

#ICV2022 (12) Wrócić do piekła. Jak osiągnąć podium Rajdu Dakar?

Po krótkiej przerwie networkingowej przyszedł czas na finał XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022). Był to wywiad z człowiekiem ze stali – nieugiętym kierowcą quada podczas rajdów Dakar – Kamilem Wiśniewskim. Dziennikarz sportowy Łukasz Starowieyski wypytywał Kamila zarówno o szczegóły techniczne związane z rajdem, jak i o te bardziej rozbudzające wyobraźnię słuchaczy aspekty.

Kamil Wiśniewski to jeden z niewielu kierowców, który nie chce wyjeżdżać z Dakaru, co roku wracając na start i osiągając coraz lepsze wyniki. Padły też trudniejsze pytania: o obawy, strach i śmierć, które nierzadko towarzyszą rajdowcom. Nie zabrakło również pytań o budżet. Kamil Wiśniewski okazał się świetnym rozmówcą, twardzielem, który wielokrotnie rozbawił publiczność swoimi opowieściami. Z pewnością wywiad z Kamilem Wiśniewskim dostarczył uczestnikom Kongresu wielu skrajnych emocji, a wiele z jego słów pozostanie zarówno w pamięci, jak i w sercu słuchaczy na długo.

By przejechać Dakar, trzeba krańcowej motywacji, niezwykłej wytrwałości w dążeniu do celu oraz umiejętności pokonywania przeszkód. Okazuje się, że wiedza o tym, skąd czerpać te zasoby, może być uniwersalna i przydatna każdemu zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

 #ICV2022 (13) Podsumowanie XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022)

Po inspirującym Power Speechu Kamila Wiśniewskiego prowadzący kongres dr Tomasz M. Zieliński oraz Małgorzata Podskarbi podjęli się jego podsumowania. Główne wnioski płynące z wystąpień podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) to:

 • Controller i CFO przyszłości to strategiczny partner i doradca biznesu, który przyjmuje nie tylko perspektywę finansową, ale i inne, takie jak: społeczność, środowisko oraz przyszłe pokolenia (zrównoważony rozwój).
 • Zwinne (Agile) zarządzanie finansami staje się światowym trendem, który podejmują nowoczesne zespoły finansistów i controllerów, by radzić sobie w zmiennym świecie VUCA.
 • Rozwój procesów controllingowych w przedsiębiorstwach determinują zmiany modeli biznesowych w kierunku modeli usługowych (serwicyzacja jako megatrend w biznesie).
 • Przyszłościowym trendom towarzyszy totalna digitalizacja i wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, by zwiększać efektywność i usprawniać pracę finansistów, controllerów i menedżerów na całym świecie.

 

Już teraz zapraszamy Państwa na XVII Kongres ICV POLSKA (CIA 2023) – 19–20 czerwca 2023 r. widzimy się w Warszawie!