Przeczytaj relację z XV Kongresu ICV POLSKA

Relacja z XV Kongresu ICV POLSKA CIA 2021

#ICV2021 (1) Przyszłość controllingu

Controlling Intelligence Adventure (CIA 2021) – XV Kongres ICV POLSKA “New Reality of Finance and Controlling – uncertain business, digital future” rozpoczął się 11 października 2021 r. Kongres otworzyli dr Tomasz M. Zieliński – Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA oraz Małgorzata Podskarbi – Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań. Wydarzenie zorganizowane było w formie hybrydowej – uczestnicy mieli możliwość udziału na miejscu w Warszawie w Hotelu Intercontinental lub on-line.

Po przedstawieniu Prelegentów i Partnerów Kongresu, dr Tomasz M. Zieliński oraz Małgorzata Podskarbi wygłosili prelekcję o tytule: Future of controlling – kompetencje i role controllerów oraz rozwój procesów controllingowych. Prezentacja była przygotowana na podstawie wyników badania przeprowadzonego podczas webinaru Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) dotyczącego przyszłości controllingu. Badanie miało na celu poznanie poziomu kompetencji controllerów oraz ustalenie bieżącego i oczekiwanego za pięć lat stanu standaryzacji, automatyzacji i wykorzystania SSC w procesach controllingowych.

Jedną z kluczowych kompetencji controllerów okazało się szerokie doświadczenie w finansach i controllingu. Respondenci jako istotne kompetencje w swojej pracy, wskazali również umiejętności komunikacyjne, definiowane jako umiejętności prowadzenia konstruktywnej dyskusji, prezentacji i opowiadania historii do przedstawianych danych, umiejętność negocjacji i mentoringu dla kadry zarządzającej odpowiedzialnej za strategiczne decyzje w przedsiębiorstwie. Najsłabiej wypadł obszar związany z doświadczeniem w zakresie technologii IT i analityki. Tylko nieco ponad 25% respondentów ocenia swoje kompetencje w tym obszarze jako wysokie.

Przyszłe oczekiwania dotyczące wysokiego stopnia standaryzacji, automatyzacji oraz wykorzystania SSC dotyczą zwłaszcza takich procesów jak: planowanie, budżetowanie i prognozowanie, rachunek kosztów, raportowanie zarządcze. Natomiast obszary controllingu, które dzisiaj w najmniejszym stopniu są ustandaryzowane, zautomatyzowane oraz realizowane przez SSC dotyczą bezpośredniego wsparcia menedżerów przez controllerów, zadań kreatywnych oraz tych związanych z budowaniem nowych modeli biznesowych i strategią.

#ICV2021 (2) Zarządzanie kosztami w czasach kryzysu

Następnie Keynote Speech wygłosił znany ekspert z dziedziny controllingu i finansów, Prof. Dr. Ronald Gleich (Professor for Management Practice & Control (FS), Manager of the ICV Think Tank). Podczas prelekcji o tytule: CONTROLLING & COST MANAGEMENT IN TIMES OF CRISIS poznaliśmy wyniki badań prowadzonych wśród firm z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Chorwacji. Badanie w formie ankiet online zrealizowano od 16 marca do 3 maja 2021. W ankiecie wzięły udział 402 firmy. Najważniejsze wnioski z badania brzmią następująco:

 • Firmy wykazują znaczne różnice pod względem postrzegania niepewności wynikającej z korona-kryzysu w zależności od kraju pochodzenia, przynależności do branży i wielkości.
 • Zdecydowana większość firm w czasie kryzysu wdrożyła procesy redukcji kosztów.
 • Szczególnie dla dużych firm korona-kryzys był okazją do optymalizacji zarządzania kosztami.
 • Firmy, które mają bardzo efektywne zarządzanie kosztami, wykorzystują określone narzędzia zorientowane na zasoby, procesy i produkty.
 • W całej badanej próbie przedsiębiorstwa były w stanie zmniejszyć udział kosztów stałych. Istnieją wyraźne różnice między branżami.
 • Dwie na trzy firmy próbowały zredukować koszty ogólne w czasie kryzysu. Jako najważniejsze bloki kosztowe firmy wskazały koszty osobowe i koszty IT.
 • Stwierdzono, że badane firmy nie były w stanie utrzymać jakości swoich produktów/usług podczas kryzysu. W szczególności wyraźnie rzucają się w oczy branże, które zostały mocno dotknięte przez korona-kryzys.
 • Przychody ze sprzedaży uczestników badania spadły średnio o 18% od 2019 do 2020 roku z powodu kryzysu.

#ICV2021 (3) O budowaniu odporności na kryzysy oraz zarządzaniu zmianą

Kolejna prelekcja należała do przedstawicieli firmy PKN ORLEN Barbary Hajdas (Dyrektor Wykonawczy ds. Controllingu Biznesowego w PKN ORLEN S.A.) oraz Tomasza Słupeckiego (Dyrektor Controllingu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.)

Prelegenci opowiedzieli, w jaki sposób w ich organizacji zbudowana została odporność na zmiany, kryzysy. Kluczowe czynniki to:

 • Różnorodność produktowa i usługowa oparta o wiele segmentów, wiele kanałów dystrybucji.
 • Rozwój organiczny inwestycje własne oraz wspólne z partnerami JV, ekspansja na rynki zagraniczne.
 • Rentowność biznesowa oparta o doskonałość operacyjną, efektywność kosztową

Następnie przedstawione zostały kierunki rozwoju organizacji. Kontroling biznesowy w PKN ORLEN widzi firmę w szerokiej perspektywie, dotyka wrażliwych kwestii, czuje kontekst finansowy, inspiruje do zmiany innych i siebie oraz działa partnersko z biznesem. Prelegenci opowiedzieli o skali działań controllingu oraz pokazali DNA Controllera: Dane (liczby informacje), Narzędzia (modele, analizy), Akcje (wnioski, rekomendacje). Poznaliśmy również przykłady standaryzacji i automatyzacji.

 #ICV2021 (4) Robotic Process Automation (RPA) w controllingu

Po przerwie kawowej wróciliśmy na salę główną, by wysłuchać prelekcji Prof. Dr. Mike Schulze (Professor of Controlling, Accounting and Financial Management - CBS IBS). Prelekcja o tytule: Robotic Process Automation (RPA) w controllingu dotyczyła badania wykonanego przez International Group of Controlling (IGC).

RPA zdefiniowano jako zrobotyzowaną automatyzację procesu. Nazwa ta została użyta po raz pierwszy na początku lat dwutysięcznych. Celem jest zautomatyzowanie procesu, który jest powtarzalny, w celu odciążenia pracownika. Może być zastosowane w środowisku, których procesy są zdecentralizowane, by je połączyć. Główne pytania badawcze brzmiały:

 • Jak RPA wykorzystać w controllingu?
 • Jaki potencjał generuje RPA dla firm?
 • Jakie technologie można wykorzystać do wdrożenia?

Przeprowadzano badanie jakościowe – wywiady z ekspertami, konsultantami, którzy wdrażali RPA w różnych środowiskach biznesowych. Przeprowadzono 7 wywiadów w 2020 roku. W rezultacie dowiedzieliśmy się, że w firmach w wysokim stopniu rozumie się pojęcie RPA. Badani widzieli szeroki zakres korzyści z wdrożenia RPA, m.in.:

 • zredukowanie kosztów jako główny argument do wdrożenia RPA (redukcja kosztów robotyzowanego procesu),
 • szansa, by pracownicy realizowali ważniejsze, bardziej skomplikowane zadania (wielu menedżerów, którzy wprowadzili RPA nie mieli na celu redukcji etatu, zwolnień),
 • szybszy czas reagowania (komputer zawsze zrobi to szybciej),
 • zwiększenie produktywności, nie ma ograniczonego czasu pracy (człowiek pracuje 8h, 5 dni w tygodniu, robot może 24/7),
 • redukcja ryzyka braku zgodności,
 • wyższa jakość i dokładność oraz łatwiejsze wykrywanie błędów,
 • lepsza obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zadowolenie z pracy – pracownik wykonuje ciekawsze zadania.

Prelegent opowiedział o rozwiązaniach technologicznych i następnie omówił problemy wdrożeniowe (m.in. wewnętrzny opór w firmie, obawa przez zwolnieniem, brak wsparcia IT i najwyższego kierownictwa, obawy dotyczące bezpieczeństwa).

Omówił też wymagania kompetencyjne przy wdrożeniu. Przedstawił III profile potrzebne do wdrożenia RPA. W zespole pilotażowym powinna być choć 1 osoba z każdego profilu: RPA business analyst, RPA Developer - głęboka wiedza dotycząca automatyzowanego procesu (controller), Solution Architect (dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne). Podał również przykłady (proste i skomplikowane) użycia, gdzie RPA dobrze się sprawdza – gdzie w controllingu wykorzystać, jakie procesy mogą podlegać RPA (planowanie, budżetowanie, rachunek kosztów, raportowanie).

Pełen raport z badania dostępny jest do pobrania na stronie https://www.igc-controlling.org/.

#ICV2021 (5) Dyskusje i wymiana doświadczeń: Nowa rzeczywistość finansów i controllingu

Kolejny punkt programu to panel dyskusyjny Top Menedżerów, którzy opowiadali o tym jak powinna zmieniać się rzeczywistość controllingu i finansów z perspektywy menedżerów. Panel poprowadził dr Tomasz M. Zieliński. W panelu wzięli udział:

 • dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH, Członek Zarządu Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Agnieszka Olenderek, Board Member Finance, Purchasing & IT at Volkswagen Poznan
 • Marcin Olszewski, Executive Director / Board member at VOX Capital Group

Omówiliśmy jakie wyzwania stoją przed controllerami oraz jakie doświadczenia z czasu pandemii COVID-19 pomogą nam w rozwoju działów finansowych w przyszłości.

Jak zauważyła Agnieszka Olenderek: Controllerzy zawsze zajmowali się optymalizacją kosztową, ale w czasie lockdownu, pracowali nad optymalizacją, która musiała przynieść duże efekty w krótkim czasie. Drugim wyzwaniem, oczekiwaniem, które się pojawiło to konieczność przygotowywania prognoz z tygodnia na tydzień, a nie jak to było wcześniej – kwartalnie czy miesięcznie. Wyzwaniem była również komunikacja w firmie, która okazała się bardzo istotna (szczególnie na linii controller – menedżer).

Dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH zauważył, że pandemia sprawiła, iż controllerzy zostali bardziej docenieni w swoich organizacjach. Ich rola okazała się kluczowa w zachowaniu płynności finansowej (co z kolei było najistotniejsze by firmy przetrwały). Controller z roli doradcy, stał się bardziej partnerem do rozmów.

Marcin Olszewski podkreślił, że ostatnie pół roku to czas niesamowitej zmienności. Sytuacja, w której wiemy jedynie tylko tyle, że idzie kryzys, zmiana jest bardzo trudna. Najbardziej negatywne scenariusze się nie sprawdziły. W jego firmie również controllerzy zostali zauważeni i są coraz częściej przywoływani w dyskusjach na poziomie zarządu. Ich zdanie się liczy.

Z punktu widzenia procesów controllingowych przed kryzysem powinniśmy zadbać o elektroniczny obieg dokumentów, odpowiednie zmiany w procedurach, łącza komputerowe. Gdybyśmy mogli coś zmienić, zintensyfikowalibyśmy wcześniej wdrożenie BI – Ten BI mógłby obejmować o wiele więcej obszarów w organizacji.

Prelegenci podkreślili zalety oraz wady pracy zdalnej. Praca ta umożliwiła działania na wielką skalę (nie musimy ograniczać się do 1 strefy czasowej), z drugiej strony zrozumieliśmy, że niektóre kwestie należy omówić na spotkaniu stacjonarnym. Większy nacisk kładziemy wtedy na relację i emocje.

Najważniejsze wnioski z dyskusji to:

 • Zmienność powinniśmy traktować jako szansę. Jest to więcej pracy, nastąpiło liderowanie controllingu, ale trzeba to wziąć na swoje barki i wykorzystać do rozwoju.
 • Dla efektywnego partneringu controllingu z biznesem najważniejsze jest elastyczne dostarczenie informacji i zrozumienie biznesu. Komunikacja znów okazuje się kluczowa.

#ICV2021 (6) Sesje tematyczne: Digital Future and New Reality

Po przerwie lunchowej sala główna została podzielona na trzy mniejsze sale. W pierwszej z nich odbyła się sesja tematyczna z udziałem partnerów kongresu. Pierwszą prelekcję wygłosił Radosław Kozieja – Prezes Zarządu, Cogit (dawniej Codec Polska). Podczas wykładu „Czy controlling może uniknąć chmury? Controlling w chmurze vs klasyczne podejście – doświadczenia i najlepsze praktyki.” Radosław odpowiedział na pytania:

 • Jakie są zalety i wady poszczególnych podejść z perspektywy controllingu.
 • Jaka specyfika systemów controllingowych predysponuje je do chmury, a jaka nie.
 • Jak wyglądają różnice funkcjonalne rozwiązań dla controllingu w chmurze vs. tradycyjnych.
 • Hybrydy i konfiguracje – czyli możliwe opcje wdrożenia.
 • Kiedy ma sens wdrożenie w chmurze.

Druga prelekcja na Sesji A należała do Plamena Pencheva (Sales Manager for CEE at OneStream Software) oraz Nadine Heydenrych (Global Director: Finance Systems and Transformation at OLX Group). Podczas wykładu: „Wprowadzenie rozwiązań podczas globalnej pandemii” przedstawione zostało oprogramowanie One Stream. Wysłuchaliśmy również case study wdrożenia One Stream w OLX Group. Najważniejsze wnioski z prelekcji to:

 • Wdrażanie rozwiązań dla wielu krajów, wielokulturowości, wielu języków i stref czasowych w wirtualnej konfiguracji jest trudne, ale nie niemożliwe
 • Nie lekceważ wpływu zmian
 • Diabeł tkwi w danych
 • Go-live to dopiero początek
 • Zmiana jest stała
 • Podstawowe zasady: bezpieczne, proste i skalowalne

 #ICV2021 (7) Sesje tematyczne: Business Intelligence – trends and modern concepts

W tym samym czasie na drugiej sali odbyła się Sesja Tematyczna B. Pierwszą prelekcję wygłosili: Witold Kilijański (Chief Executive Officer (CEO) w NewDataLabs) oraz Przedstawicielki BNP Paribas Bank Polska: Aleksandra Zouner (Dyrektor Zarządzający Pionem Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich) oraz Hanna Gutkowska (Menedżer ds. Business Intelligence – Tableau).

Podczas prelekcji odpowiedzieli na pytania:

 • Dlaczego w jednych firmach wdrożenie nowoczesnej analityki biznesowej nic nie zmienia, a w innych jest strategicznym projektem i stanowi o przewadze konkurencyjnej?
 • Dla kogo w dzisiejszych czasach powinna być platforma Business Intelligence?
 • Od Readera do Viewera, od Viewera do Explorera, czyli jak może ewoluować praca managera z Business Intelligence?
 • Jak sprawić, aby Machine Learning trafił pod strzechy, a biznes rozumiał jak z nim pracować?

Kolejną prelekcję na tej sesji wygłosili Radosław Kowalski, ACMA, CGMA, Partner, Head of Data Intelligence Solutions w KPMG oraz Justyna Piekarska, ACMA, CGMA, Senior Manager, Data Intelligence Solutions w KPMG. Temat wykładu brzmiał: Business Intelligence i Data Governance. Jak wdrożyć, a nie wdrażać? Na początku prelegenci przedstawili swoje wnioski, typowe sytuacje, które zdarzają się podczas wdrażania projektów BI. Wnioski te przedstawili na podstawie krótkich case studies. Najważniejsze wnioski to:

 • Wdrażanie BI to nie jest projekt IT.
 • Podejście „kopiuj-wklej” nigdy się nie sprawdzi.
 • Nie da się zaspokoić wszystkich oczekiwań wszystkich interesariuszy.
 • Podczas wdrożenia BI należy ustanowić właścicieli informacji (KPI), a przyjęte założenia należy opisać oraz umieścić definicję na raporcie, jeżeli to konieczne.
 • Nawet najnowocześniejsza struktura BI nie przyniesie żadnych korzyści bez dbałości o wysoką jakość danych.

#ICV2021 (8) Sesje tematyczne: Digitization in controlling

W tym samym czasie na trzeciej sali odbyła się Sesja Tematyczna C. Pierwszą prelekcję wygłosił Jakub Górski (Prezes Zarządu Cubewise Polska Sp. z o.o.) Tematem prelekcji było: Wykraczając poza planowanie finansowe — Jak ocenić dojrzałość procesu planowania i jak wykorzystać najnowsze technologie, aby uzyskać najlepszą dokładność? Rozmawialiśmy o:

 • Ewolucji planowania finansowego – jak zaawansowany jest proces planistyczny i co zrobić, żeby go ulepszyć
 • Zarządzaniu złożonością – jak efektywnie wykorzystać złożoność procesów zachodzących w firmie i przekształcić ją w przewagę rynkową
 • Jaki wpływ na podejmowanie decyzji ma wdrożenie zunifikowanego narzędzia do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa
 • Jak osiągnąć dużo wyższą dokładność w planowaniu z użyciem algorytmów predykcyjnych
  (AI \ ML)
 • Jak zmaksymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów z pomocą optymalizacji decyzji

Kolejną prelekcję na tej sesji wygłosił Robert Woźniak, Digital Advisor & Founder w Elitmind. Temat wykładu brzmiał: Planuj, analizuj i weryfikuj w jednym miejscu. Czyli jak zwiększyć efektywność swojej pracy niewielkim kosztem przy pomocy Microsoft Power Platform.

Jedna spójna i za razem elastyczna platforma do planowania, analizowanie, raportowania i automatyzacji pracy to z jednej strony duża oszczędność czasu i pieniędzy, a z drugiej strony nieograniczone możliwości kreacji nowych rozwiązań i pomysłów. Podczas prelekcji Robert opowiedział o wykorzystaniu platformy no-code Microsoft Power Platform (Power BI / Power Apps / Data Flow).

#ICV2021 (9) Najlepszych controllerów znajdziesz w dziale… sprzedaży

Ostatnia prelekcja podczas pierwszego dnia XV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2021) należała do Valentina Usenkova (Founder of the USENKOV.PRO project (www.usenkov.pro), Certified controller, partner, and certified trainer of CA Controller Akademie AG (Wörthsee, Germany). Mimo intensywnego dnia i późnej pory Valentin zainteresował słuchaczy, a jego wykład o tytule: „Who is your Mr. Custromer?” utrzymał uwagę odbiorców.

Valentin postawił tezę: Najlepszych controllerów znajdziesz w dziale sprzedaży, a nie w dziale finansowym! Controlling to dla niego marketing narzędzi ekonomii i zarządzania. Co to oznacza? Controller musi posiadać kompetencje komunikacji i perswazji, by przekonać zarząd do podejmowania decyzji w oparciu o dane i analizy. Controller musi potrafić dobrze „sprzedać” swoje analizy i wnioski. Następnie na różnych przykładach wytłumaczył nam wszystkie role, które pełnią klienci.

Pierwszy dzień XV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2021) zakończyliśmy popołudniową integracją i networkingiem. Przy lampce wina wymienialiśmy się doświadczeniami i zdobywaliśmy nowe kontakty biznesowe.

#ICV2021 (10) Transformacja to więcej niż digitalizacja!

Drugiego dnia kongresu spotkaliśmy się o 9:00 na wykładzie Kamila Witkowicza (Dyrektora Controllingu w Grupie DB Cargo Polska, CFO w DB Cargo Czechia). Podczas prelekcji o tytule: „Transformacja to więcej niż digitalizacja! – znaczenie dla roli controllingu przyszłości w Grupie DB Cargo Polska” opowiedział o koncepcji controllera jako partnera biznesowego w DB Cargo, która rozwijana jest już od 2014 roku. Ponadto opowiedział o drodze transformacji cyfrowej jego firmy. Pandemia przyspieszyła potrzebę rozważenia szerokiej transformacji cyfrowej na poziomie organizacji oraz controllingu. Jako controlling zmierzyli się m.in. z:

 • Rosnącym zapotrzebowanie na informację zarządczą
 • Oczekiwaniem na większą przejrzystość prezentowanych danych
 • Intensywnym raportowanie w krótszych terminach
 • Modelowaniem prognoz finansowych

Podjęto m.in. poniższe inicjatywy:

 • Standaryzacja raportów wg rekomendacji IBCS®
 • Rozwój użytkowania rozwiązań BI (Report Robotics @ DB Cargo in TM1 Planning Analytics Workspace, Tableau, Zebra)
 • Zorientowanie na uproszczenie / automatyzację procesów transakcyjnych jak likwidacje, weryfikacja kredytowa

 #ICV2021 (11) Zarządzanie finansami w warunkach niepewności biznesowej.

Kolejną prelekcję wygłosił Wojciech Rosa (Dyrektor Finansów Korporacyjnych, Członek Zarządu Grupy Polpharma). Tytuł wygładu brzmiał: Zarządzanie finansami grup kapitałowych w warunkach niepewności biznesowej. Rola CFO w zarządzaniu zmianą i dostosowaniu organizacji do nowej rzeczywistości.

Na wstępie Wojciech Rosa zaprezentował firmę – Polpharma, największą firmę farmaceutyczną w Polsce, działającą na rynku globalnym. W czasie pandemii, na początku skupiali się na: bezpieczeństwie pracowników, pacjentów i dostępności leków. Zdecydowali się na zmianę trybu pracy pracowników (z pracy w biurze na pracę na home office), wypracowanie modelu cash work room.

Na początku zbudowali mapy ryzyk i mapy możliwych scenariuszy, jakie i kiedy mogą się pojawić. Największym ryzykiem okazało się zatrzymanie produkcji np. przez zachorowania na COVID-19 wśród pracowników (wprowadzili testy, udało się uniknąć wirusa). Następny element to łańcuch dostaw. Największym sukcesem było to, że nie zabrakło leków - co 10 lek używany w Polsce jest z Polpharmy, z czego większość na SORach i OIOMach. Krytyczna rzecz to zapasy. Wprowadzony został monitoring ilości zakupów do popytu i rezerwy, zmiana trybu raportowania z miesięcznego na dzienny, real time reporting – zamiast przygotowywać raporty wykorzystywano rozwiązanie self service BI. Trzeba zrozumieć, że to nie finanse są właścicielem danych, to biznes mówi, jak czytać dane.

Co się zmieniło:

 • wysokie morale pracowników
 • digitalizacja procesów
 • raportowanie w trybie tygodniowym i dziennym
 • przedefiniowanie łańcucha wartości
 • dostęp sprzedaży do lekarzy.

Hiper trendy w finansach, które zdaniem Prelegenta warto obserwować to ESG, digitalizacja, do której musimy się dostosować, zmiany demograficzne, nowy typ klienta i pracownika.

#ICV2021 (12) Czy Business Intelligence to rozwiązanie?

Kolejne wystąpienie należało do Dariusza Oknińskiego, Menedżera controllingu z wieloletnim doświadczeniem, Lidera Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk oraz Doroty Sieklickiej, Manager of Business Intelligence w CCC S.A. Prelegenci przedstawili wdrożenie BI w CCC od kuchni:

 1. W jaki sposób BI może wspierać organizację?
 2. Jakie były etapy wdrożenia?
 3. Co musiało się zmienić w zespole, procesach?

Przede wszystkim BI to nie tylko raportowanie. BI powinien pozwalać nam na podejmowanie świadomych decyzji. Jeżeli tak zdecydujemy cel wdrożenia to na pewno da nam wiele korzyści. W momencie, gdy podejmujemy decyzję o rozwoju tego typu narzędzi, pamiętajmy, że BI musi przechodzić wskroś całej organizacji – tylko wtedy będzie spełniał swoją rolę. Raporty musimy dostarczać do całej organizacji – nie tylko raporty finansowe, należy objąć całą organizację. Organizacja oparta na danych – BI przede wszystkim daje odpowiedzi na pytanie co się stało i dlaczego się stało. Zaawansowana analityka odpowiada co się stanie lub nawet co powinno się wydarzyć. Każdy z nas powinien zastanowić się na jakim etapie jesteśmy. Można zawsze przeskoczyć kilka etapów, kilka „schodków”, ale to naraża nas na ryzyko kontuzji.

Bez czego by się nie udało?

 • Bez wsparcia Zarządu,
 • Bez szkoleń dla pracowników na każdym szczeblu,
 • Bez wsłuchania się w potrzeby organizacji i dostosowania się do jej dojrzałości analitycznej,
 • Bez dbałości o zgodność i poprawność wyników – stabilizacja i zaufanie do narzędzi.

Co zrobiliby inaczej?

 • Prowadzenie słownika pojęć od początku wdrożenia,
 • Wcześniejsze zapewnienie dedykowanego wsparcia dla każdego działu,
 • Wcześniejsza wdrożenie praktyk Data Governance.

#ICV2021 (13) Panel dyskusyjny: Dlaczego menedżerom potrzebna jest wiedza z zakresu controllingu?

Po przerwie networkingowej wysłuchaliśmy ciekawego panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez dra Pawła Błaszkiewicza – Trenera umiejętności menedżerskich w Akademii Controllingu. W dyskusji wzięli udział: Anna Woźniak  (CFO w firmie handlowej), Danuta Janasik (Dyrektor produkcji w Herlitz Sp. z o.o.), Maciej Czosnowski (Menedżer ds. Controllingu Grupowego w Amica S.A.), oraz Tomasz Zdziarski (Prezes Zarządu w Hydomat Sp. z o.o.).

Prelegenci opowiedzieli aspektach miękkich, relacyjnych - jak spowodować, by wiedza była transferowana do menedżerów. Omówili również obawy dotyczące pracy controllera, współpracy z menedżerem. Paneliści opowiedzieli o swoich doświadczeniach.

Wnioski, główne myśli:

 • Menedżerowie zrozumieli, że praca controllera może wnieść wartość dodaną do ich pracy.
 • Jest potrzeba współpracy, zrozumienia.
 • Zmiana roli controllera z dostarczyciela danych do funkcji zarządczej.
 • Controller musi mieć siłę przebicia.

Pojawiło się również ciekawe pytanie: Co może zrobić organizacja, by współpraca controllera z menedżerem działała efektywnie:

 • szkolenia, nauka wspólnego języka (żeby controllerzy znali biznes, np. z obszaru logistyki),
 • uświadomienie sobie, że dzięki współpracy controllerów i menedżerów praca będzie wykonana lepiej, firma będzie funkcjonować sprawniej,
 • szczególnie istotna jest komunikacja oraz impuls od zarządu, żeby menedżerowie współpracowali z controllerami.

Rozmawialiśmy również o obawach menedżerów dotyczących takiej współpracy. Główne obawy to: braki w edukacji ekonomicznej oraz nadmiar informacji i zadań. W takich sytuacjach controller powinien wykazać się umiejętnością adaptacji, elastycznością, dopasowaniem do zespołu. Ponadto powinien wykazać się znajomością biznesu i pracować nad zbudowaniem swojego autorytetu w organizacji.

#ICV2021 (14) Podsumowanie XV Kongresu ICV POlSKA (CIA 2021)

Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się na sali głównej. Główne wnioski płynące z XV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2021) to:

 • Nowa rzeczywistość wprowadza nowe metody pracy i stawia wyzwania w zarządzaniu zespołami
 • Czas kryzysu to okazja na optymalizację i poprawę efektywności
 • Niezbędne jest zwiększenie efektywności i elastyczności procesów controllingowych
 • Oczekiwanie menedżerów to partnerstwo biznesowe
 • Potrzebna jest transformacja, a nie tylko prosta digitalizacja
 • Rozwijamy w zespołach controllingowych kompetencje związane z nowymi technologiami oraz nowoczesnymi, zwinnymi metodami zarządzania.
 • W controllingu potrzebny jest marketing.

 

Już teraz zapraszamy Państwa na XVI Kongres ICV POLSKA (CIA 2022) – 13-14 października widzimy się w Poznaniu!